ECO-Project

Gelieve uw browser te updaten naar nieuwste versie voor een betere ervaring.

Privacyverklaring Eco-Project bvba

ECO-Project verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht via info@eco-project.be

De belangrijkste betrokken partijen zijn:

 • Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking: de onderneming die beslist om deze gegevens bij te houden, dit is Eco-project BVBA
 • De persoon waarvan de gegevens verwerkt worden: klanten van Eco-project

Verwerkingsdoeleinden

Eco-project verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer, klantenrelatie en promotionele acties. Dit enkel en alleen indien de klant hiermee heeft ingestemd bij het contacteren van ons bedrijf of bij het maken van een afspraak.

Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijke verzamelde gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • IP-adres & Cookies
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres en woonplaats
 • EAN-nummer
 • Geboortedatum
 • Aankoopgeschiedenis
 • Foto’s
 • Voorbije en toekomstige afspraken
 • Interne nota’s

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de GDPR, of de (European) General Data Protection Regulation; de nieuwe versie van de AVG, of ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming [In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Overmaken aan derden

Als dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen van Eco-project BVBA binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Eco-project verbonden zijn of met enige andere partner van Eco-project. In het geval van Eco-project zijn dit de netbeheerders: Eandis of Infrax en de technische keuring van de zonnepanelen Electrotest.

Eco-project garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding, garantievoorwaarden).

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f).
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een van volgende stappen te ondernemen:

 • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@eco-project.be
 • een brief te richten aan: Eco-project – Europastraat 44 – 9310 Baardegem

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Uitschrijven via onze nieuwsbrieven kan telkens via de link bijgevoegd in de email of door ons via email te contacteren.

Klacht

De Klant beschikt ten alle tijde over het recht om een klacht in te dienen bij de
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
(Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).